{PRIVACYVERKLARING DESIREE KOLMAN«

Wanneer je op mijn website ac1ef bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Babelfish.

Desirée Kolman, gevestigd aan de Van Gentstraat 18-2 te Amsterdam, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar hello@babelfish.agency.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te ident1ficeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen < 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via hello@babelfish.agency en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit al1jd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Allereerst: om je te kunnen helpen als je vragen hebt. Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via derden in verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik je naam, e-mailadres en je bericht op.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Ten tweede gebruik ik jouw gegevens om offertes op te stellen en naar je te versturen.

Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik jouw naam en adres op, je e-mailadres, je telefoonnummer en mogelijk je bedrijfsnaam en/of kvk-nummer.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Ten derde om mijn diensten te kunnen verlenen. Om een overeenkomst uit te voeren, aantekeningen en/of opnamen van coachingsgesprekken te maken, afspraken met je te kunnen maken via Calendly en je toegang te geven tot de online leeromgeving in Podia.

Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst: je naam, e-mailadres, account en tijdelijk opnames van gesprekken.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Ten vierde gebruik ik je gegevens om te factureren & incasseren. De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op: naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam.

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

Ten vijfde wil ik je op de hoogte houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken: naam en e-mailadres.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Ten zesde stuur ik nieuwsbrieven, als je hebt aangegeven die te willen ontvangen. Hiervoor sla ik op je naam en e-mailadres.

Wettelijke grondslag: toestemming.

Daarnaast sla ik informatie op om je informatie te geven over online diensten. Als je je hebt ingeschreven, stuur ik je aanvullende informatie zoals data en tijden. Ik sla daarvoor je naam en e-mailadres op en/of bijvoorbeeld je LinkedIN account.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan partners

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

- Mijn nieuwsbrieven versturen (Ac1ve Campaign)

- Mijn betalingen & incasso’s afhandelen (Stripe)

- Mijn webhosting verzorgen (Webflow en TransIP)

- Mijn boekhouding doen (Exactonline & De Blije Boekhouder)

- Mijn online leeromgeving verzorgt (Podia)

- Mijn online agenda beheren (Calendly & Outlook)

- Mijn video's hosten (Youtube)

- Mijn diensten ondersteunen (redacteur en/of copywriters)

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken en van deze par1jen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecer1ficeerd zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Babelfish, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht wordt om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Babelfish heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtma1g of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je al1jd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens: Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 7 jaar na ons laatste contact.

E-mail: E-mail ouder dan 7 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die 1jd aanwezig in mijn factura1esysteem.

Nieuwsbrief: Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Babelfish. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar hello@babelfish.agency.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Ik wijs je er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de na1onale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar hello@babelfish.agency. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Babelfish verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Babelfish accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Desiree Kolman om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen . Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen.

In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Babelfish ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail

info@desireekolman.nl of per post:

Desiree Kolman

Van Gentstraat 18-2

1055 PG Amsterdam

Desiree Kolman is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34259633.

Versie: januari 2023